Algemene Voorwaarden Ace and Tate E-com B.V. (November 2022)

Download onze algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  1. Ace & Tate biedt producten (zoals onder andere handgemaakte brillen, zonnebrillen, lenzen op sterkte, contactlenzen, oogverzorgingsproducten en cadeaukaarten) en diensten (zoals (online) oogtesten, Home Try On en virtuele try-ons) aan, hierna samen te noemen de ' Producten'. 

  2. Deze algemene voorwaarden (inclusief alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen en eventuele andere bijzondere voorwaarden die door ons schriftelijk zijn bevestigd, tezamen de 'AV') zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ace and Tate E-com B.V., alle aan haar gelieerde ondernemingen (tezamen ‘Ace & Tate’ of ‘wij’) en eventuele overeenkomsten tussen Ace & Tate en jou, hetzij online via de website www.aceandtate.com (of enige andere website die wij exploiteren (tezamen de ‘Website’), in winkels of via andere (online) verkoopkanalen). 

  3. Lees deze AV zorgvuldig door voordat je een bestelling plaatst voor Producten op de Website. Door een bestelling te plaatsen voor, of gebruik te maken van onze Producten, ga je automatisch akkoord met en ben je gebonden aan deze AV. Als je vragen hebt, neem dan contact op met onze Customer Service voordat je een bestelling plaatst. Druk de AV af en/of bewaar ze (digitaal) ter referentie. Als je niet akkoord gaat met de AV, verzoeken wij je het gebruik van de Website te staken. 

 2. Bestellingen

  1. Er komt een overeenkomst tussen jou en ons tot stand, zodra wij de betaalautorisatie voor je bestelling hebben bevestigd en jouw bestelling schriftelijk (per e-mail) hebben bevestigd. Als je binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan contact op met onze Customer Service.

  2. Indien de Producten niet meer beschikbaar zijn, al dan niet nadat de bestelling is bevestigd, zullen wij dit aan je laten weten. Je kan ervoor kiezen om een ander Product te bestellen via onze Website of de bestelling te annuleren. Eventueel gedane betalingen zullen bij annulering worden gerestitueerd (zie ook Paragraaf ‘3. Prijzen en Betalingen’ van deze AV). 

  3. Door een bestelling te plaatsen, bevestig je dat:

   1. de door jou verstrekte gegevens volledig en correct zijn;

   2. je 16 jaar of ouder bent, wettelijk bevoegd bent om een bestelling te plaatsen en niet blind of slechtziend geregistreerd staat;

   3. je beschikt over een schriftelijk brilrecept voor jouw bril en/of contactlenzen dat in de laatste 24 (vierentwintig) maanden (of 12 (twaalf) maanden als je 70 jaar of ouder bent) door een gekwalificeerd persoon aan jou is verstrekt

   4. je alle instructies van jouw optometrist en Ace & Tate zult opvolgen; en

   5. je op verzoek de gegevens verstrekt over jouw huidige brilrecept (met inbegrip van eventuele aantekeningen over het brilrecept).

  4. Je bent verantwoordelijk voor het brilrecept als je een Product bestelt op basis van een door een derde partij verstrekt brilrecept. Eventuele kosten/schade als gevolg van een onjuist brilrecept van een derde partij of van het onjuist verstrekken van de gegevens van het brilrecept aan Ace & Tate zijn voor jouw eigen rekening. In een dergelijk geval wordt de aankoopprijs van het Product niet gerestitueerd.

  5. Als je een trial pack contactlenzen bestelt, is het volgende van toepassing:

   1. Na het plaatsen van je bestelling voor een trial pack contactlenzen ontvang je een giftcode van EUR 8,- voor de sferische contactlenzen en EUR 10,- voor de torische contactlenzen ("Code")

   2. De Code krijg je toegestuurd in de bevestigingsmail van je bestelling

   3. De Code wordt eenmalig verstrekt, alleen bij je eerste bestelling voor een trial pack contactlenzen

   4. Je ontvangt geen Code voor opvolgende bestellingen voor een trial pack contactlenzen

   5. Bij elke bestelling gaan wij na of je al eerder een Code ontvangen hebt. Wij hebben het recht de Code ongeldig te verklaren indien wij misbruik opmerken

   6. De Code kan online en in de winkel worden ingewisseld

   7. Codes zijn geldig voor één (1) jaar na uitgifte

  6. Indien u een oogtest boekt in een van onze winkels in het Verenigd Koninkrijk, geldt het volgende:

   1. De prijs voor een oogtest bedraagt GBP 15,- per oogtest;

   2. Indien u direct na uw oogtest een van onze Producten met een minimale waarde van GBP 15,- koopt, worden er geen kosten voor de oogtest in rekening gebracht;

   3. Als u niet direct na uw oogtest een van onze Producten koopt, ontvangt u per e-mail een inwisselbare kortingscode van GBP 15,- ("Code");

   4. De Code wordt eenmaal per oogtest verstrekt; en

   5. De Code kan online en in de winkel worden ingewisseld op elke aankoop van Ace & Tate Producten met een minimale bestelwaarde van GBP 15,-.

 3. Prijzen en Betalingen

  1. Alle prijzen op de Website zijn in EUR / SEK / USD / CHF / GBP / DKK en inclusief 21% BTW.

  2. De betaling geschiedt bij het plaatsen van jouw bestelling. Alle creditcard- en debet kaarthouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Indien de kaartuitgever de betaling weigert, kan Ace & Tate jouw bestelling weigeren.

  3. Wij bieden gratis levering en/of retournering op aankopen boven EUR 40,- die via onze Website worden gedaan in Nederland en bepaalde andere landen.

  4. Indien je een betaling aan Ace & Tate te laat verricht, ben je vanaf de in de eerste aanmaning vermelde vervaldatum wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast kan Ace & Tate redelijke kosten in rekening brengen die gemaakt zijn om (te proberen) betaling van je te verkrijgen.

 4. Eigendomsvoorbehoud

  1. Ace & Tate blijft eigenaar van de Producten totdat je volledig aan de betalingsverplichting hebt voldaan. Na levering, maar voordat de betaling volledig is voldaan, ben je verantwoordelijk voor het veilig en onbeschadigd houden van de Producten. 

  2. Indien je de betaling niet tijdig en/of niet volledig hebt verricht, kan Ace & Tate te allen tijde de Producten terugvorderen en ophalen, waaraan je alle medewerking zal moeten verlenen.

  3. Indien Ace & Tate de Producten op grond van dit artikel terugvordert, wordt de overeenkomst ontbonden. Het recht van Ace & Tate om schade en rente te vorderen wordt door deze ontbinding niet beperkt.

  4. Indien je de Producten vóór de levering hebt betaald, houdt Ace & Tate de Producten voor je tot aan de levering.

 5. Levering en defecten

  1. De plaats van levering wordt geacht het verzendings- of leveringsadres te zijn dat je bij jouw bestelling opgeeft. De Producten worden geacht te zijn geleverd wanneer zij door of namens jou op het afleveradres worden aanvaard. Als je de Producten na twee (2) pogingen tot levering niet in ontvangst neemt, nemen wij contact met je op voor verdere instructies en kunnen wij opslagkosten en eventuele verdere leveringskosten in rekening brengen. Indien wij ondanks onze redelijke inspanningen niet in staat zijn om contact met je op te nemen, de levering opnieuw te regelen of afhaling te regelen, kan Ace & Tate de overeenkomst beëindigen.

  2. Producten die je afhaalt in een Ace & Tate winkel worden geacht te zijn geleverd op het moment dat je ze ophaalt in de betreffende winkel.

  3. Wij streven ernaar om de Producten binnen 8 (acht) tot 10 (tien) werkdagen na aanvaarding van de bestelling te leveren volgens Artikel 3.2. van deze AV. Levertijden zijn schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd.

  4. Wij zijn wettelijk verplicht om de Producten conform de overeenkomst te leveren. Je dient de Producten zo spoedig mogelijk na levering op gebreken te controleren en ons bij voorkeur binnen zeven (7) dagen op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de Producten, zodat wij, indien nodig, een vordering kunnen instellen tegen de vervoerder. Je dient ons in ieder geval binnen dertig (30) dagen na levering op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de Producten. Defecte Producten kunnen worden geretourneerd zoals beschreven in Paragraaf ‘6. Annulerings- en Retourbeleid’ van deze AV.

 6. Annulerings- en Retourbeleid

  1. Je kunt jouw bestelling vóór de levering schriftelijk annuleren door een e-mail te sturen naar

   . Eventueel reeds door jou gedane betalingen worden gerestitueerd zoals hieronder beschreven.

  2. Je kunt de bestelde Producten (zowel brillen zonder, als brillen met glazen op sterkte) ook binnen dertig (30) dagen na levering retourneren of omruilen, ongeacht de reden. Gedurende deze periode dien je zorgvuldig omgaan met het Product, de verpakking en bijbehorende materialen. Je zult het Product alleen uitpakken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het Product wilt behouden. Voor contactlenzen geldt dat alleen producten die ongeopend zijn en waarvan de verzegeling niet is aangetast kunnen worden geretourneerd.

  3. Indien je een Product wilt retourneren, dient dit in de originele verpakking en met alle bijbehorende materialen te gebeuren. Tevens dient het Product in de originele staat te zijn, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Je kunt contact met ons opnemen om een retourformulier aan te vragen en de Producten binnen veertien (14) dagen na jouw annulering (volgens onze instructies) per post te retourneren of terug te brengen naar een Ace & Tate winkel.

  4. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor producten die je per ongeluk of verkeerd aan ons retourneert. Deze producten worden niet opgeslagen en/of naar je geretourneerd.

  5. Na ontvangst van de annulering van de bestelling, en zonder dat de Producten worden geruild voor een ander Product, zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de annulering, de aankoopprijs en de initiële leveringskosten (indien van toepassing) restitueren. In het geval van een omruiling wordt het aankoopbedrag van het nieuwe Product verrekend met het aankoopbedrag van het geretourneerde Product. Afhankelijk van die bedragen kan een extra betaling van je nodig zijn. 

  6. Betalingen voor de Same Day Service kunnen niet worden gerestitueerd.  

 7. Garantie en Aansprakelijkheid

  1. Wij geven twee (2) jaar garantie op alle Producten, vanaf het moment van levering. 

  2. Indien de Producten een defect hebben binnen de garantieperiode, dien je dit defect aan Ace & Tate te melden binnen een redelijke termijn nadat je van het defect op de hoogte bent gekomen (en bij voorkeur binnen twee (2) maanden). Alleen na deze melding heb je recht op vervanging. 

  3. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien de schade is veroorzaakt:

   1. door opzet of nalatigheid;

   2. door oneigenlijk gebruik of onzorgvuldig onderhoud;

   3. door normale slijtage;

   4. door het niet of onjuist opvolgen van de instructies met betrekking tot het Product; of

   5. door een ander dan Ace & Tate reparaties of wijzigingen aan het Product te laten uitvoeren.

  4. De aansprakelijkheid van Ace & Tate onder deze AV en de overeenkomst is beperkt tot de in deze Paragraaf ‘7. Garantie en Aansprakelijkheid’ genoemde verplichtingen en productaansprakelijkheid. Iedere andere aansprakelijkheid van Ace & Tate is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ace & Tate.

  5. Mocht Ace & Tate ondanks het voorgaande toch aansprakelijk worden gesteld, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot EUR 10.000 (tienduizend euro) per gebeurtenis, met een maximum van EUR 25.000 (vijfentwintigduizend euro) per jaar.

 8. Geen garanties

  1. Alle informatie die op de Website, of in verband met de Website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De gebruiker is en blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op de Website. 

  2. De informatie wordt niet beschouwd als medisch advies of anderszins en mag niet worden gebruikt voor een diagnose of om een keuze voor een behandeling te maken. Raadpleeg altijd een arts of specialist voor medische problemen. Hoewel wij grote zorg besteden aan het onderhoud van onze Website, kunnen wij niet garanderen dat de Website en de inhoud ervan accuraat, volledig en actueel is, noch dat de Website beschikbaar, ononderbroken, foutloos of vrij van virussen en/of bugs is. Voor zover onze Website enige informatie van derde partijen of links naar andere websites bevat, is Ace & Tate niet verantwoordelijk voor dergelijke informatie of links (of de beschikbaarheid daarvan).

  3. Wij hebben de intentie om de Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op de Website. Wij kunnen echter niet garanderen dat dat de afbeeldingen van de Producten een accurate weergave van de daadwerkelijke Producten zijn, onder andere vanwege de technische verschillen in monitoren of beeldschermen die jij en andere gebruikers gebruiken. Alle specificaties, tekeningen en gegevens over gewicht, afmetingen en prestaties zijn slechts benaderingen.

 9. Cadeaukaarten 

(i) Ace & Tate-cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor Ace & Tate- producten, zijn niet-restitueerbaar en kunnen niet worden gebruikt om een ​​andere Ace & Tate-cadeaubon te kopen. Cadeaubonnen kunnen niet worden gecombineerd met andere coupons, actiecodes en kortingen.

(ii) Alle aankopen kunnen van de Ace & Tate-cadeaukaart worden afgetrokken totdat het saldo nul is. Na aankoop kun je het saldo van je Ace & Tate cadeaubonnen checken hier.

(iii) Alle cadeaubonnen die zijn gekocht vanaf 9 november 2022 kunnen alleen worden ingewisseld in landen die dezelfde valuta hebben als het land waarin de Ace & Tate-cadeaubon is gekocht.

(iv) Voor cadeaubonnen die vanaf 9 november 2022 zijn gekocht, geldt een vervaltermijn volgens de lokale regelgeving. De cadeaubonnen verlopen:

a. EU-landen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: 2 jaar na de uitgiftedatum;

b. Duitsland: 3 jaar na het jaar van uitgifte; en

c. Ierland: 5 jaar na de uitgiftedatum.

11. Account, persoonsgegevens en privacy 

 1. Bij het plaatsen van een bestelling voor onze Producten kan het noodzakelijk zijn dat je een account moet aanmaken bij Ace & Tate. Om een account te kunnen openen moet je bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van jouw wachtwoord voor jouw account bij Ace & Tate. Ook dien je dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Als je vermoedt dat jouw account wordt misbruikt, neem dan onmiddellijk contact op met de Customer Service.

 2. Ace & Tate zal jouw gegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees ons Privacybeleid aandachtig door. Door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van onze diensten, heb je ingestemd met het opslaan en verwerken van jouw gegevens en bevestig je dat de door jou verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

 3. Door het accepteren van de AV geef je Ace & Tate toestemming om onze nieuwsbrief en aanbiedingen naar jou te sturen via e-mail. Je kan je altijd afmelden voor onze aanbiedingen en onze nieuwsbrief door te klikken op de link in de betreffende e-mail. Ace & Tate kan ook op eigen initiatief te allen tijde stoppen met het sturen van aanbiedingen of nieuwsbrieven naar jou.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Tenzij anders vermeld, bezit Ace & Tate alle intellectuele eigendomsrechten op de Website, de inhoud ervan (inclusief tekst, ontwerp, lay-out, afbeeldingen en video's), de Producten, handelsmerken en handelsnamen van Ace & Tate. 

 2. Je mag de Website en de daarop verstrekte informatie gebruiken voor jouw eigen persoonlijk gebruik (waaronder begrepen het afdrukken en (digitaal) opslaan voor latere raadpleging). Elk ander gebruik (zoals het kopiëren, her-distribueren of opslaan van de inhoud of een deel daarvan naar een andere website, framing, hyper- of deeplinking naar een andere website) is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

13. Overmacht

 1. Behoudens het hierna bepaalde, is Ace & Tate niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming (door Ace & Tate of door een door Ace & Tate ingeschakelde derde) als gevolg van overmacht. Onder overmacht (force majeure) wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van Ace & Tate, zoals onder andere en niet limitatief, stakingen, uitsluitingen of industriële geschillen of verstoringen, burgerlijke verstoringen, handelingen van derden, oorlogen, rellen, blokkades, blikseminslag, brand, storm, vlammen, explosies, pandemieën, het niet kunnen verkrijgen of behouden van de noodzakelijke toestemmingen of vergunningen, en de naleving van enig(e) wetsbepaling, overheidsmaatregel, voorschrift of richtlijn, ongeacht of deze later als ongeldig wordt beschouwd.

 2. In het geval van overmacht zal Ace & Tate je zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte brengen. Zowel Ace & Tate als jij kunnen de overeenkomst ontbinden indien de situatie van overmacht langer dan 21 (eenentwintig) dagen aanhoudt. Ace & Tate zal alle gedane betalingen restitueren. 

14. Beëindiging

 1. Zowel Ace & Tate als jij kan de overeenkomst beëindigen (waaronder o.a. ontbinden) indien: 

  1. de wederpartij surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd; of

  2. surseance van betaling dan wel faillissement aan de wederpartij is verleend; of

  3. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op je van toepassing is; of

  4. de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en deze tekortkoming niet binnen 14 (veertien) dagen nadat hij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld, heeft hersteld.

15. Diversen

 1. Ace & Tate kan deze AV te allen tijde wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling ga je ermee akkoord dat de laatste versie van deze AV van toepassing zijn op jouw bestelling.  

 2. Elke afwijking van de voorwaarden van de overeenkomst (inclusief deze AV) moet schriftelijk worden gedaan en door beide partijen worden ondertekend.

 3. Verwijzingen naar de term 'schriftelijk' omvat ook e-mail, tenzij anders vermeld.

 4. Indien een of meerdere onderdelen van deze AV ongeldig of niet afdwingbaar zijn, wordt dit onderdeel/deze onderdelen vervangen door geldige bepalingen en blijven de overige AV van kracht. 

 5. Het niet afdwingen van enig artikel van deze AV is geen verklaring van afstand van enig recht van Ace & Tate. Een verklaring van afstand moet altijd expliciet en schriftelijk worden gedaan.

 6. Eventuele (algemene) voorwaarden van jou en/of een derde worden uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Ace & Tate en jou.

 7. Je mag jouw rechten of verplichtingen onder deze AV niet overdragen aan een ander persoon zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke wij je niet op onredelijke gronden zullen onthouden. Indien Ace & Tate haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze AV wenst over te dragen aan een derde partij – waarvoor je bij voorbaat jouw toestemming verleent – zal een dergelijke overdracht geen invloed hebben op jouw rechten onder deze AV.

 8. Als je contact met ons wilt opnemen, kun je dat doen via de Customer Service op

  of +31 (0)20-2050738. We zijn beschikbaar per telefoon van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur (CET).

16. Jurisdictie

 1. Op deze AV, alle overeenkomsten die tussen Ace & Tate en jou worden gesloten en alle geschillen die daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing. De conflictregels van het Nederlands internationaal privaatrecht worden hierbij niet in acht genomen. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Verdrag van Wenen van 11 april 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Indien je gevestigd bent in de EU (inclusief het Verenigd Koninkrijk), is de rechtbank van Amsterdam (Nederland) exclusief bevoegd inzake alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze AV en onze overeenkomst(en). Indien een consument het geschil wil voorleggen aan een andere bevoegde Nederlandse rechter, zal deze consument Ace & Tate hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen één (1) maand nadat Ace & Tate de consument heeft geïnformeerd dat zij een beroep wil doen op dit artikel, bij gebreke waarvan de bevoegde rechter van Amsterdam bij uitsluiting bevoegd zal zijn.

 3. Indien je buiten de EU gevestigd bent, zullen alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de AV of alle overeenkomsten die tussen Ace & Tate en jou worden gesloten, definitief worden beslist door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het arbitragetribunaal bestaat uit één arbiter. De plaats van arbitrage is Amsterdam. De in het arbitraal geding te gebruiken taal is het Engels. Het geschil, de controverse of de claim zal worden beslecht naar Nederlands recht. Samenvoeging van de arbitrageprocedure met andere in Nederland aanhangige arbitrale procedures, zoals bepaald in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten. Deze clausule beperkt niet het recht van Ace & Tate om een procedure tegen je te starten in enig ander rechtsgebied, noch belet het Ace & Tate om een voorlopige voorziening in kort geding aan te vragen bij de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Ace & Tate George Westinghousestraat 2 1097 BA Amsterdam hallo@aceandtate.nl +31(0)20-2050738 Kamer van Koophandel nummer: 56577710

Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor de laatste Ace & Tate updates.

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.